Artes

ARTESIAAN WORDEN

 

Procedure en criteria voor deelname aan Stichting Kunstkring Artes Bussum

Stichting Kunstkring Artes staat open voor Professionele Kunstenaars met verschillende disciplines. Daaronder vallen bijvoorbeeld; architecten, beeldend kunstenaars, illustratoren, dansers, filmmakers, theatermakers, muzikanten, componisten, vormgevers, woordkunstenaars, kalligrafen, dichters en schrijvers.

Stichting Kunstkring Artes staat eveneens open voor kunstlievende participanten die als Vriend van Artes al dan niet willen deelnemen aan activiteiten, waaronder exposeren.

 

1 Voorwaarde voor deelname aan activiteiten

Het uitgangspunt om deel te kunnen nemen aan de activiteiten is de bereidheid van de kandidaat om een actieve bijdrage aan Stichting Kunstkring Artes te leveren. De kandidaat Professioneel Kunstenaar of Vriend moet zelfstandig of in samenwerking met anderen activiteiten voor Stichting Kunstkring Artes willen ontplooien.  

Een Vriend kan desgewenst als kunstlievende zich aansluiten zonder verplichtingen tot het ontplooien van activiteiten

 

2 Beoordeling kandidaat Vrienden en Kunstenaars

Kandidaten geven bij het Bestuur aan of ze als Professioneel Kunstenaar of als Vriend binnen Stichting Kunstkring Artes actief willen zijn.

Uitsluitend Professionele Kunstenaars maken kennis met de ballotagecommissie.

Stichting Kunstkring Artes wil een open podium zijn waar kunstenaars zich kunnen manifesteren, contact met elkaar hebben, elkaar stimuleren en als gevolg verdere groei doormaken.

Een kandidaat  wordt binnen een maand bezocht door de Kennismakingscommissie, samengesteld uit een lid van het bestuur en de voorzitter van de ballotagecommissie. Deze legt twee opties voor:

A Kandidaat wil deel gaan uitmaken van de groep Vrienden

B  Kandidaat wil deel gaan uitmaken van de groep Professionele Kunstenaars.

Indien kandidaat voor keuze A kiest vindt er geen ballotage plaats. De kandidaat kan desgewenst deelnemen aan alle activiteiten, echter onder patronage van een bij Artes aangesloten kunstenaar. De Open Atelier Route is van deelname uitgezonderd.

Indien kandidaat voor keuze B kiest, maakt de kandidaat binnen een maand kennis met de ballotagecommissie De ballotagecommissie bestaat uit 2 of 3 personen, waarvan 1 bestuurslid kunstenaar van Stichting Kunstkring Artes.

Keuze A

De kandidaat moet de bereidheid tonen zich voor Stichting Kunstkring Artes in te zetten. Dit met uitsluiting van de Open Atelier Route. 

Aanmelding kan plaats vinden via de website www.artesbussum.nl en bij het secretariaat van het Bestuur. Een aanmeldingsformulier-Vriend  is beschikbaar.

Keuze B

Ballotage:

Beoordeling vindt plaats op kwaliteit continuïteit en authenticiteit. De kandidaat moet de bereidheid tonen zich voor Stichting Kunstkring Artes in te zetten.

Aanmelding kan plaats vinden via de website www.artesbussum.nl en bij het secretariaat van het Bestuur. Een aanmeldingsformulier Professioneel Kunstenaar is beschikbaar.

 

3 Criteria

De criteria die de ballotagecommissie gebruikt zijn niet meer dan een hulpmiddel

3.1 Is de creatieve beroepsoefenaar financieel afhankelijk van de verkoop van zijn werk? In beginsel kan de kandidaat toetreden.

3.2 Heeft de kandidaat een professionele opleiding gevolgd? In beginsel kan de kandidaat toetreden.

3.3 Is de kandidaat aangesloten bij een professioneel gezelschap dan wel ingeschreven bij de Kamer van koophandel? In beginsel kan de kandidaat toetreden

Beoordeling van getoond werk

a Opleiding en achtergrond van de kunstenaar, mate van professionaliteit

Professionaliteit: De kunstenaar investeert een substantieel deel van zijn/haar  tijd  in het maken van kunst en voorziet hiermee voor een belangrijk deel in het levensonderhoud.

Opleiding: Een afgesloten professionele kunstopleiding draagt stevig bij aan de beoordeling maar is niet noodzakelijk voor een beslissing.De autodidact kan ook participeren

Zeggingskracht en kwaliteit zijn eveneens van groot belang. De kunstenaar werkt vanuit innerlijke noodzaak en passie en maakt kunst die een reflectie is van zijn innerlijk en autenthiciteit.

Erkenning van kunstenaarsschap door publieke en marktgerichte kunstactiviteiten, w.o. exposities, aankopen, opdrachten en subsidies.

b Kwaliteit

Belangrijke uitgangspunten vormen:

Creativiteit en originaliteit, Vakmanschap en materiaalbeheersing. Techniek en gelaagdheid. Reflectie en authenticiteit over het eigen werk, inzetbereidheid voor Stichting Kunstkring Artes.

De criteria worden in onderlinge samenhang afgewogen. Bij verschillende disciplines zullen deze aspecten in verschillende mate aanwezig zijn. Bij de afweging wordt in belangrijke mate gewogen of de Stichting Kunstkring Artes baat heeft bij het doen aansluiten van de kandidaat.

 

4 Procedure

Keuze A: Vriend

Een kandidaat die zich als Vriend aanmeldt kan na invulling van het “aanmeldingsformulier-Vriend” en het bezoek van de kennismakingscommissie desgewenst direct deelnemen aan alle activiteiten met uitsluiting van de Open Atelier Route.

Bij volledige invulling van het aanmeldingsformulier Vriend krijgt de kandidaat binnen één week een bevestigingsbrief.

Keuze B: Professioneel Kunstenaar

Bij volledige invulling van het aanmeldingsformulier Professioneel Kunstenaar en verzending naar het bestuur die er voor zorgdraagt dat de ballotagecommissie binnen één maand een afspraak maakt. De ballotagecommissie doet na het bezoek van de kandidaat een uitspraak.

Bij toelating krijgt de kandidaat binnen een week een bevestigingsbrief.

Bij afwijzing krijgt de kandidaat binnen één week een onderbouwde afwijzingsbrief. Tegen afwijzing kan bij het Bestuur een bezwaarschrift worden ingediend waarbij het bestuur zich ervan gewist of de procedure op de juiste wijze is toegepast en de commissie in redelijkheid tot haar oordeel is gekomen.